Добредојдовте во MQS

MQS е сертификационо тело кое на компетентен, доследен и непристрасен начин како партнер на Quality Austria врши оценување и проверка на:

  • Mенаџмент системи за квалитет ISO 9001:2015
  • Менаџмент на животна средина ISO 14001:2015
  • Безбедност и заштита при работа OHSAS 18001:2007
  • Безбедност на прехрамбени производи HACCP
  • и др. Системи согласно стандардите.

 

Воедно MQS како регионален парнер на Австриското национално сертификационо тело Quality Austria за Македонија и ги извршува сите услуги според истите критериуми и процедури на Quality Austria. Услугите на MQS можат да ги користат организации од секаква големина и тип на дејност (мали, средни, големи; производствени, услужни, трговски…) кои се заинтересирани за конкурентност на домашниот и странските пазари. Сертификатите на QA се интернационално признати, особено поради членството на QA во асоцијацијата IQNet(International Quality Network). Информација за нашите клиенти може да се добие во секое време на web страните на двете организации.